Ontvang een gratis doos van Energiereep Cappucino - 12 repen op bestellingen boven 30€!

Algemene voorwaarden

NXT Level

Algemene voorwaarden

Versie vanaf 22 september 2023

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden (hierna de “AV”) regelen de relaties tussen de vennootschap NXT LEVEL SPORTS NUTRITION, een vennootschap naar Nederlands recht (“besloten vennootschap”), gevestigd te Wegalaan 60, 2132 JC Hoofddorp, Nederland, rechtsgeldig geregistreerd onder nummer KvK-34314877, met BTW-identificatienummer 820016123B01, e-mailadres info@nxtlevel.com (mailto:klantenservice@basic-fit.nlhierna te noemen de “Verkoper” of “NXT Level”) en de consument (hierna te noemen de “Koper” of de “Klant”) voor de producten die gevonden kunnen worden en die gekocht worden (hierna te noemen de “Producten”) op https://nxtlevel.com/nl (hierna de “Website” genoemd). Deze Algemene Voorwaarden treden in werking vanaf 22 september 2023 en zijn geldig voor elke nieuwe bestelling vanaf die datum.

Voordat een Bestelling tussen de Verkoper en de Koper wordt gesloten, wordt de tekst van deze AV aan de Klant ter beschikking gesteld. Kort na het afsluiten van een Bestelling ontvangt de Klant de AV per e-mail.

Deze AV zijn alleen van toepassing op Producten die namens zichzelf door Klanten worden gekocht. Deze AV zijn opgesteld, inclusief maar niet beperkt tot andere contractuele informatie die wordt vermeld op de Website, zowel in het Nederlands als in het Engels.

De AV kunnen te allen tijde door de Verkoper worden gewijzigd. De toepasselijke AV zijn de versie die van kracht is op de datum van de Bestelling door de Klant. Alvorens de Bestelling af te sluiten, wordt de Klant gevraagd de AV te lezen door op de link “Algemene voorwaarden” te klikken, om deze af te drukken, op te slaan en te accepteren. Voor het beste belang en de eigen bescherming van de Klant wordt de Klant geadviseerd om de AV zorgvuldig te lezen voordat je erop klikt en deze accepteert en voordat je de Bestelling afsluit. Als de Klant een bepaling van de AV niet volledig begrijpt, kun je om verdere informatie vragen door een e-mail te sturen naar info@nxtlevel.com. mailto:

De Klant erkent hierbij dat hij/zij volledige toegang had tot deze AV alvorens de aankoop af te sluiten, op een leesbare en begrijpelijke manier, inclusief maar niet beperkt tot via deze AV.

Daarom verklaart de Klant hierbij de AV volledig te hebben gelezen en aanvaard alvorens de online aankoop af te sluiten. Bijgevolg zijn deze AV bindend en uitvoerbaar.

Deze AV treden tussen partijen in werking op de datum van Bestelling zoals gedefinieerd in artikel 5 hieronder, voor de duur die nodig is voor de levering van de Producten, tot het verstrijken van de verplichtingen en garanties van de Verkoper.

Deze AV bevatten alle verplichtingen van partijen. Daarom wordt de Klant geacht deze AV zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Deze AV zijn van toepassing met uitsluiting van enige andere soort bepalingen en/of voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot de bepalingen en/of voorwaarden die van toepassing zijn op enige aankoop ter plaatse – indien van toepassing – of voor enig ander soort distributie- en/of commercialiseringskanaal en/of voor het gebruik van het gekochte Product – indien van toepassing.

Als een van de partijen geen vordering verwerkt die zou zijn gebaseerd op een schending van een bepaling uit deze AV, zal dergelijk gedrag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van een dergelijke verplichting en/of een dergelijke bepaling.

Als één of meer bepalingen in deze AV op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of geannuleerd zijn, blijven de overige bepalingen van deze AV onverminderd van kracht.

Artikel 2 – Definities

Artikel: verwijst naar een artikel van deze AV, tenzij anders vermeld. 

NXT Level of Verkoper: verwijst naar de vennootschap NXT Level zoals hierboven omschreven en handelend als Verkoper. 

Koper of Klant: verwijst naar elke natuurlijke persoon die de Website gebruikt en een Bestelling online sluit terwijl hij/zij optreedt als consument. 

AV: verwijst naar deze algemene voorwaarden. 

Aanbod: verwijst naar de Producten die online worden aangeboden door de Verkoper op de Website zoals beschreven in Artikel 3 hieronder. 

Bestelling: verwijst naar de Producten die online door de Koper op de Website worden gekocht zoals beschreven in artikel 5 hieronder. 

Product(en): verwijst naar alle goederen die door de Verkoper op de Website worden aangeboden. 

Website: verwijst naar de website die eigendom is van de Verkoper zoals hierboven beschreven.  

Elke definitie verwijst naar zowel enkelvoud, meervoud als alle geslachten. 

Artikel 3 – Aanbod

De Producten die door de Verkoper op de Website worden aangeboden, worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven en beschreven, zodat de Koper op de hoogte kan zijn van de essentiële kenmerken van de Producten.  

Desondanks:

- De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn Aanbod op elk moment aan te passen of te wijzigen tot de definitieve plaatsing van de Bestelling (bijvoorbeeld om de Producten of hun beschrijving te verbeteren);

- Ondanks alle zorgvuldigheid en precisie die wordt geboden in de presentatie en de beschrijving van de Producten op de Website, kan de Verkoper de niet-essentiële kenmerken van de Producten niet garanderen (zoals de exacte correspondentie van de kleuren zoals weergegeven op de Website met de ware kleuren van de Producten). 

Het aanbod van producten van NXT Level is geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraad. Indien de voorraad van de Producten niet toereikend is en een toekomstige levering onmogelijk blijft, zal de Klant zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd en zal de Bestelling worden geannuleerd, waarna de koopsom worden terugbetaald aan de Klant. 

Artikel 4 – Prijs

De prijs van de Producten wordt vrijelijk door de Verkoper bepaald, in overeenstemming met elke toepasselijke wet- en regelgeving. De prijs wordt aan de Klant vermeld op de Website in euro's, inclusief alle eventuele belastingen en kosten (inclusief maar niet beperkt tot BTW, etiketteringskosten, eco-belasting, douanekosten), maar zonder leveringskosten. Uiteindelijk en voor het plaatsen van de Bestelling worden de leveringskosten door Verkoper aan de prijs toegevoegd, zodat de Klant de volledige prijs (inclusief leveringskosten) kan weten voordat de Bestelling wordt afgesloten. 

De Klant erkent hierbij op de hoogte te zijn geweest van de prijs van de Producten op de Website, zoals hierboven beschreven. 

Voor elk Product kan de prijs op elk moment op de Website door de Verkoper worden gewijzigd, aangepast of bijgewerkt. Daarom zijn de prijzen die van toepassing zijn op een Bestelling de prijzen die op de Website worden vermeld op hetzelfde moment van de genoemde Bestelling.

Bovendien is in het geval van een kortingscode het volgende van toepassing:

- De kortingscode die is toegewezen aan een specifieke reclamecampagne wordt door de Klant op verzoek vermeld;

- Alleen de Klanten zoals hierboven gedefinieerd (d.w.z. elke natuurlijke persoon die de Website gebruikt en een Bestelling online afsluit terwijl hij/zij optreedt als consument) kunnen kortingscodes gebruiken;

- De kortingscodes zijn alleen geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden;

- Een kortingscode kan slechts eenmaal worden gebruikt;

- De kortingscode is alleen geldig voor de prijs van het Product zelf en heeft geen invloed op de extra kosten, zoals leveringskosten.

- Kortingscodes kunnen niet worden gecombineerd. Er is slechts één kortingscode per aankoop van toepassing.

Artikel 5 – Order

Om een Bestelling te plaatsen en daarmee Producten op de Website te kopen, zal de Klant:

- naar de website gaan en de aanbiedingen raadplegen;

- De Producten kiezen die de Klant wenst te kopen;

- Zijn/haar winkelmandje op de Website controleren, zodat de Klant zijn/haar eigen onjuiste bestellingen kan identificeren en corrigeren indien nodig;

- Zodra de inhoud van het winkelmandje correct is, de Bestelling plaatsen door zijn/haar persoonlijke informatie (inclusief leveringsadres) in te vullen, door de volledige prijs (inclusief leveringskosten) te accepteren, door het juiste betaalmiddel te kiezen en door de AV te accepteren.

- Zodra de inhoud van het winkelmandje correct is, de Bestelling plaatsen door zijn/haar persoonlijke informatie (inclusief leveringsadres) in te vullen, door de volledige prijs (inclusief leveringskosten) te accepteren, door het juiste betaalmiddel te kiezen en door de AV te accepteren.

- daarna per e-mail een bevestiging van de Bestelling van NXT Level ontvangen.

Artikel 6 – Betaling

De betaling van de prijs door de Klant zal worden gedaan met een online betaling of door een andere optie die wordt voorgesteld op de Website en die het beste past bij de Klant, indien van toepassing.

Bij een online betaling wordt de transactie onmiddellijk van de bankrekening van de Klant afgeschreven na verificatie van de gegevens van de Klant en na ontvangst van de debet machtiging van de financiële instelling dat de bankrekening uitgeeft die door de Klant wordt gebruikt. De bedragen die zullen worden betaald, zullen dus nooit worden beschouwd als een storting of als een aanbetaling.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Bestelling om welke legitieme reden dan ook te weigeren, vooral in geval van een eerder of huidig geschil met een Klant met betrekking tot de betaling van een eerdere Bestelling.

Artikel 7 – Levering en uitvoering

Levering kan door Verkoper slechts geschieden na betaling van de prijs van de Bestelling door de Verkoper, onder de volgende voorwaarden:

- Tijdens het plaatsen van de Bestelling kan de Klant een van de leveringsmethoden kiezen die op de Website worden aangeboden;

- Tot op heden is levering alleen mogelijk in de volgende landen: Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Spanje;

- De Klant kiest en vult het afleveradres in. De Klant is als enige verantwoordelijk voor een gebrek aan levering als gevolg van foutieve informatie over het afleveradres. Elk pakket dat aan de Verkoper wordt geretourneerd vanwege een onjuist of onvolledig afleveradres, wordt aan de Klant terugbetaald, maar bij de Klant zal de toepasselijke verzendkosten in rekening worden gebracht, indien van toepassing;

- Het bedrag van de leveringskosten is afhankelijk van de Bestelling en van de leveringswijze die door de Klant wordt gekozen. In elk geval zullen de leveringskosten altijd worden vermeld op de Website vóór het plaatsen van de Bestelling;

- De levertijd wordt weergegeven op de Website en kan variëren afhankelijk van de beschikbaarheid van de Producten. De levertijd loopt vanaf de datum van de Bestelling. In Nederland is de gebruikelijke levertijd 1 (werk)dag, indien de bestelling voor 23:59 uur wordt geplaatst. De Klant kan de Bestelling op elk moment volgen met behulp van het trackingnummer dat per e-mail wordt verzonden. Ga voor meer informatie over levertijden naar https://www.nxtlevel.com/nl/shipping.html;

- In het geval van een late levering wordt de Bestelling niet geannuleerd. De Verkoper zal de Klant over een dergelijke vertraging informeren door een e-mail te sturen.

- (i) indien de Klant echter een formele kennisgeving doet door een brief of e-mail te sturen naar de Verkoper om de Bestelling binnen een redelijke aanvullende levertijd te leveren, (ii) en indien de Verkoper dit niet binnen een dergelijke redelijke aanvullende levertijd doet, (iii) zal de Klant de Bestelling mogen annuleren door een brief of e-mail te sturen waarin duidelijk wordt aangegeven dat hij/zij de Bestelling wil annuleren. In een dergelijk geval zal de Verkoper de Klant het aankoopbedrag binnen veertien (14) dagen na de datum waarop de Bestelling werd geannuleerd en beëindigd terugbetalen, met hetzelfde betaalmiddel als dat door de Klant voor de eerste transactie is gebruikt;

- De Klant dient bij levering de staat van de verpakking en van de Producten te controleren;

- Indien het pakket bij aflevering beschadigd raakt: elk risico op verlies of schade aan de Producten wordt overgedragen aan de Klant wanneer deze laatste of een door hem/haar aangewezen derde fysiek deze Producten in bezit neemt. Het is aan de Klant om binnen tweeënzeventig (72) uur na ontvangst van de Producten te klagen over eventuele gebreken aan de Producten of richting de Verkoper aan te geven dat hij/zij het pakket heeft geweigerd wanneer het pakket duidelijk beschadigd is. In een dergelijk geval moeten dergelijke reserveringen en klachten per aangetekende brief met ontvangstbevestiging en kopie aan de Verkoper naar de vervoerder worden verzonden.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

8.1. Principe

Na de dag van levering van de Producten heeft de Klant veertien (14) dagen om zonder reden zijn/haar herroepingsrecht uit te oefenen. In het geval van een Bestelling voor meerdere Producten die afzonderlijk worden geleverd of in het geval van een Bestelling voor een Product dat bestaat uit partijen of meerdere onderdelen, waarvan de levering gespreid is over een bepaalde periode, loopt de periode vanaf de ontvangst van het laatste Product of de laatste partij of van het laatste deel. De dag van levering maakt geen deel uit van deze veertien (14) dagen. Indien deze veertien dagen eindigen op een zaterdag, een zondag of een feestdag, of een niet-werkdag, verstrijkt de herroepingstermijn op de eerstvolgende werkdag.

Gedurende deze herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met de Producten en de verpakking. De Klant zal de Producten alleen uitpakken of gebruiken als dit nodig is om te beoordelen of de Klant de Producten wenst te behouden. Indien de Klant gebruik maakt van dit herroepingsrecht, zal de Klant de Producten met alle toebehoren en – zoveel mogelijk – in de oorspronkelijke staat aan Verkoper retourneren, conform de door Verkoper verstrekte instructies.

Om zijn/haar recht uit te oefenen, kan de Klant het formulier onderaan deze AV gebruiken of contact opnemen met de klantenservice via het contactformulier dat beschikbaar is op de volgende link: https://nxtlevel.com/nl/nl/contactus.

Zodra de Klant bekend heeft gemaakt dat hij/zij gebruik wil maken van het herroepingsrecht, moet de Klant de Producten binnen veertien (14) dagen retourneren. De Klant moet kunnen aantonen dat de Producten op tijd zijn geretourneerd (bijvoorbeeld door middel van bewijs van verzending en ontvangstbevestiging).

De Klant kan de Producten retourneren op de wijze die wordt vermeld op: https://www.nxtlevel.com/nl/nl/returns.html.

De Verkoper betaalt de koopsom terug met hetzelfde betaalmiddel als dat door de Klant voor de eerste transactie is gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk instemt met het gebruik van een ander betaalmiddel en voor zover de terugbetaling geen aanleiding geeft tot kosten voor de Klant.

De terugbetaling vindt plaats binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de producten, vergezeld van de retour bon, op het volgende adres:

NXT Level

Antwoordnummer 2591

4704 RG Roosendaal

Nederland

8.2. Voorwaarden voor terugbetaling

Als aan de voorwaarden voor een terugbetaling is voldaan, zal de koopsom van de geretourneerde Producten zo snel mogelijk en niet later dan veertien (14) dagen na ontvangst van de kennisgeving van het gebruik van het herroepingsrecht worden terugbetaald. De Verkoper kan de vergoeding inhouden tot ontvangst van de goederen, of totdat de Klant een bewijs van de retourzending van de goederen heeft geleverd, afhankelijk van de voorwaarde waaraan het eerst is voldaan.

De terugbetaling vindt plaats via dezelfde betaalmethode die door de Klant wordt gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Wanneer de Klant een volledige Bestelling retourneert, worden ook de oorspronkelijke verzendkosten terugbetaald. Niettegenstaande het voorgaande is de Verkoper, in het geval dat de Klant uitdrukkelijk een andere leveringswijze heeft gekozen dan de goedkoopste normale leveringswijze, niet verplicht om de daaruit voortvloeiende bijkomende kosten te vergoeden. Wanneer de Klant een deel van een Bestelling retourneert, worden alleen de geretourneerde Producten terugbetaald.

De kosten van retour komen voor rekening van de Klant, tenzij een retourlabel wordt gebruikt zoals beschreven op: https://nxtlevel.com/nl/nl/returns.html.

In geval van schade aan de Producten door de Klant, zal de Klant aansprakelijk kunnen worden gesteld voor elk verlies in waarde van de genoemde Producten, behalve voor zover nodig om de aard, kenmerken en werking van de Producten te bepalen.

8.3.Beperking van het herroepingsrecht

Producten die open, niet afgesloten, beschadigd, vuil of onvolledig zijn, worden geweigerd.

Bepaalde artikelen kunnen niet worden onderworpen aan het herroepingsrecht, zoals; .

• artikelen die zijn gemaakt op basis van de specificaties van de koper of duidelijk gepersonaliseerd zijn;

• artikelen die niet kunnen worden geretourneerd vanwege hun aard;

• artikelen die, na levering en rekening houdend met de aard ervan, onafscheidelijk zijn vermengd met andere goederen

• artikelen die bederfelijk zijn of die daaraan onderhevig zijn;

• artikelen waarvan de verpakking door de Klant is verwijderd/ontzegeld en;

• aartikelen die om redenen hygiëne of gezondheidsredenen niet kunnen worden geretourneerd;

• de levering van digitale inhoud die niet op een tastbaar medium wordt geleverd.

Artikel 9 - Conformiteit en garantie

De Producten die door de Verkoper op de Website aan de Klanten worden verkocht, zijn voor (menselijke) consumptie en moeten voldoen aan de Bestelling(en).

De Klant dient alle productetiketten zorgvuldig te lezen voordat u ze gebruikt en de gebruiksaanwijzing en opslag van de Producten op te volgen. Het advies op https://www.nxtlevel.com/nl is uitsluitend ter informatie. Onder de producten mogen voedingssupplementen niet worden beschouwd als een middel om ziekten op te sporen, te behandelen of te genezen en mogen niet worden gebruikt als vervanging voor een gevarieerd, uitgebalanceerd dieet en een gezonde levensstijl. Voedingssupplementen zijn bedoeld om de klant te helpen bij zijn algemene gezondheidstoestand. In geval van twijfel adviseert de verkoper om een arts te raadplegen.

Artikel 10 – Overmacht

In geval van overmacht zal de nakoming door de Verkoper van haar verplichtingen uit hoofde van deze AV worden opgeschort. De Verkoper zal de Klant hiervan op de hoogte stellen binnen dertig (30) dagen vanaf de datum van het plaatsvinden van een dergelijke gebeurtenis. Wanneer de opschorting van de nakoming van de verplichtingen van Verkoper voor een periode van meer dan dertig (30) dagen voortduurt, heeft de Klant de mogelijkheid de huidige Bestelling te beëindigen en zal de koopsom door Verkoper worden terugbetaald.

Artikel 11 - Klantaccount

De Klant moet bereikbaar zijn per e-mail.

De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. NXT Level adviseert daarom de Klant om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.

De Klant is niet gerechtigd andere personen toe te staan zijn/haar Klantaccount te gebruiken.

De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens voor eigen rekening.

De Klant heeft slechts één Klantaccount bij NXT Level. NXT Level behoudt zich het recht voor om meerdere registraties van dezelfde persoon te verwijderen.

Om misbruik of fraude te voorkomen, voert NXT Level periodieke of willekeurige controles uit op Bestellingen en klachten. In geval van vermoedelijk misbruik of fraude kan NXT Level aanvullende controles uitvoeren. De Klant zal dienovereenkomstig worden geïnformeerd. In geval van vermeend misbruik of fraude behoudt NXT Level zich het recht voor om de betreffende Klantaccount te blokkeren en geblokkeerd te houden.

Artikel 12 – Klachten

NXT Level teams doen hun uiterste best om iedereen van dienst te zijn en willen klanten de beste ervaring bieden. In het geval dat de Klant klachten heeft, betreuren de NXT Level teams dit en horen ze graag. De Klant kan klachten eerst melden bij de klantenservice door het contactformulier in te vullen op: https://nxtlevel.com/nl/nl/contactus. Als een klacht niet wordt behandeld, raadpleeg dan artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen hieronder.

Artikel 13 – Persoonsgegevens

Om de overeenkomst uit te voeren, verzamelen we jouw persoonsgegevens. NXT Level verwerkt jouw persoonsgegevens op gepaste wijze en met de nodige zorgvuldigheid en binnen het kader van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In de privacyverklaring van NXT Level staat welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden we deze verwerken en hoe we omgaan met de persoonsgegevens. Ook wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten voor de verwerking van hun persoonsgegevens kunnen uitoefenen. De privacyverklaring van NXT Level vindt u op onze website.

Als u niet telefonisch benaderd wilt worden benaderd, kunt u zich registreren op de oppositielijst op de website www.bel-me-niet.nl.

Artikel 14 – Contactgegevens klantenservice NXT Level

De contactgegevens van onze klantenservice zijn:

- Online formulier: https://nxtlevel.com/nl/be/contactus ;

- Postadres: Postbus 3124, 2130 KC Hoofddorp, Nederland.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen

a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten die door of met Verkoper zijn aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Als een clausule van deze AV nietig of wordt geacht, blijven de andere clausules volledig van kracht.

b. Alle geschillen die ontstaan op grond van de overeenkomst tussen de Klant en Verkoper zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Klant verblijft.

c. Je kunt (ook) hier toegang krijgen tot het online platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Houd er rekening mee dat we niet verplicht zijn om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie om juridische geschillen met consumenten te beslechten.

d. Houd er rekening mee dat we niet verplicht zijn om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie om juridische geschillen met consumenten te beslechten.

e. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor internationale verkoop van goederen (Wenen, 1980) is niet van toepassing.

MODEL HERROEPINGSFORMULIER

(Vul dit formulier alleen in en stuur het terug als u de overeenkomst wilt herroepen. Wij adviseren je het bestelnummer in te vullen)

- Ter attentie van

NXT Level

Postbus 3124,

2130 KC Hoofddorp,

Nederland

E-mail: info@nxtlevel.com

— Ik breng u hierbij op de hoogte van mijn herroeping van de overeenkomst met betrekking tot de verkoop van de onderstaande Product(en): (identificatie van de goederen(en) waarop het herroepingsrecht wordt toegepast)

— Besteld op (DD-MM-JJJJ)

— Bestelnummer :

— Ontvangen op (DD-MM-JJJJ)

— Naam consumentenklant:

— Adres klant:

— Handtekening Klant (alleen in geval van kennisgeving van dit formulier op papier)

— Datum (DD-MM-JJJJ)