Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: NXT Level International B.V.

Handelend onder de naam: NXT Level

Vestigingsadres:

Wegalaan 60

2132 JC Hoofddorp

Nederland

E-mailadres: info@nxtlevel.com

KvK-nummer: 34314877

Btw-identificatienummer: 820016123B01

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Kort na het sluiten van een koop krijgt de consument de algemene voorwaarden per e-mail toegezonden.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Artikel 3 - Het aanbod

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. Mocht er niet voldoende voorraad van de desbetreffende producten zijn en de mogelijkheid tot nalevering zich niet voordoet, zal de overeenkomst als nietig worden verklaard en de klant gecompenseerd worden voor de aankoopkosten.

Artikel 4 - Herroepingsrecht

De consument heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een bedenktijd van 28 kalenderdagen na het ontvangen van het product.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 28 kalenderdagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Hij kan daarbij (onder andere) gebruik maken van het modelformulier voor ontbinding/herroeping, onderaan deze voorwaarden.

De consument kan het product retourneren zoals omschreven op: https://webshop.NXT Level.com/nl/service/return-policy/.

Artikel 5 - Kosten in geval van herroeping

Geretourneerde producten worden zo snel mogelijk terugbetaald (in het geval er voldaan wordt aan de voorwaarden voor terugbetaling), en altijd binnen 14 dagen na het ontvangen van de retourmelding, tenzij de consument heeft aangegeven dat hij/zij een vervangend product wil ontvangen. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Wanneer de consument een gehele order retour stuurt, worden de oorspronkelijke verzendkosten ook terugbetaald. Wanneer de consument een deel van een order retourneert worden alleen de teruggestuurde producten terugbetaald. Afhankelijk van de betaalmethode varieert de tijd die het duurt om het bedrag terug te krijgen.

De kosten van terugzending komen voor rekening van de consument, tenzij er gebruik wordt gemaakt van een retourlabel zoals omschreven op: https://webshop.NXT Level.com/nl/service/return-policy/.

Bij beschadiging van het product door de consument is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering, behalve voor zover noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen.

De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 6 - De prijs

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 7 - Conformiteit en Garantie

De consument heeft het recht op een degelijk artikel. Mocht de consument een artikel hebben ontvangen dat kapot, beschadigd of incompleet is, wat een verlopen houdbaarheidsdatum heeft, of op een andere manier niet voldoet aan de overeenkomst, dan heeft hij/zij recht op een gratis vervangend artikel. We verzoeken de consument vriendelijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met onze klantenservice op: klantenservice@NXT Level.nl.

De garantie geldt niet indien:

De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 8 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen uitvoeren conform de levertijden omschreven op https://webshop.NXT Level.com/nl/service/shipping-returns/. Door omstandigheden kan het bij uitzondering voorkomen dat de bezorging vertraagd is. Indien de bezorging langer dan 30 kalenderdagen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Artikel 9 - Klachtenregeling

De consument kan klachten melden bij onze klantenservice door het contactformulier in te vullen op: https://webshop.NXT Level.com/nl/service

Het is daarnaast mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Als u een klacht heeft over een online aankoop, kunt u deze via dit platform indienen. De klacht wordt vervolgens behandeld door een geschillenorgaan.

Artikel 10 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 11 - Klantaccount

De Klant dient per e-mail bereikbaar te zijn.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. NXT Level raadt de Klant dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.

De Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn of haar klantaccount. Gebruik en/of eventueel onbevoegd gebruik van het klantaccount komt altijd voor rekening van de klant.

De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.

De Klant mag slechts één klantenaccount bij NXT Level hebben. Wij behouden ons het recht voor, meerdere aanmeldingen van één persoon te wissen.

Ter voorkoming van misbruik of fraude, voeren we periodieke of steekproefsgewijze controles uit op orders en (service)klachten. In geval van (vermoedelijke) fraude of misbruik, kunnen we extra controles uitvoeren. Hiervan wordt de klant op de hoogte gesteld. Bij gebleken misbruik of fraude, behouden wij het recht voor het betreffende of gelinkte klantaccount te blokkeren en geblokkeerd te houden.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan

NXT Level International B.V.

Antwoordnummer 2591

Borchwerf 5

4704 RG Roosendaal

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :

— Bestelnummer :

— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en) :

— IBAN Rekeningnummer:

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum(DD-MM-YYYY):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.