Privacyverklaring

NXT Level PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring specifiek voor de webshop van NXT Level. Verwerkingsverantwoordelijke is ons hoofdkantoor Basic-Fit International B.V., the Netherlands, Wegalaan 60, 2132 JC Hoofddorp, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34314877 en aan haar gelieerde ondernemingen in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Spanje en Duitsland

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Als je een product in de webshop van NXT Level wilt kopen en daarom de website nxtlevel.com bezoekt, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door NXT Level willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring. Vanzelfsprekend gaat NXT Level uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Hierna hebben wij voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door NXT Level.

Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

WINKELEN VIA NXTLEVEL.COM

Als je een product in onze webshop koopt, dien je een online formulier in te vullen waarin voor de afhandeling van jouw aankoop de nodige gegevens worden gevraagd.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?

NXT Level verwerkt persoonsgegevens in het kader van jouw aankoop in de webshop en eventueel voor het aanmaken van een persoonlijk account. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn. Voor de afhandeling van jouw aankoop of het creëren van een persoonlijk account, verwerken wij de volgende gegevens: voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

MAAKT NXT Level GEBRUIK VAN COOKIES?

NXT Level maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Wat cookies zijn en van welke soorten cookies NXT Level gebruik maakt, kun je lezen in de Cookieverklaring van NXT Level zoals deze is opgenomen op onze website nxtlevel.com.

HOE GAAN WIJ OM MET DE BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS?

NXT Level zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van NXT Level zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS?

De door jou aan NXT Level verstrekte persoonsgegevens worden door NXT Level bewaard gedurende een periode van 6 maanden na verzending van de aankoop aan jou. Wanneer je een persoonlijk account aanmaakt, wordt deze bewaard zolang je daar gebruik van wilt maken. Inactieve accounts, waaraan ook geen NXT Level lidmaatschap is gekoppeld, worden na 2 jaar automatisch verwijderd.

VERSTREKT NXT Level GEGEVENS AAN DERDEN?

NXT Level verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. NXT Level kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

HOE KUN JE INVLOED UITOEFENEN OP DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

INZAGE GEGEVENS

Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

RECTIFICATIE GEGEVENS

Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

WISSEN GEGEVENS

Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEPERKING VAN DE VERWERKING

Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien NXT Level de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar. Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

OVERDRAAGBAARHEID GEGEVENS

Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

BEZWAAR TEGEN VERWERKING

Je hebt altijd recht om op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht NXT Level die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van NXT Level of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen.

WIL JE GEBRUIK MAKEN VAN EEN VAN JOUW RECHTEN, DAN DOE JE DAT ALS VOLGT.

Jouw verzoek per e-mail sturen naar privacy@basic-fit.com of per post een verzoek sturen naar:

NXT Level

T.a.v. de Privacy Officer

Wegalaan 60

2132 JC Hoofddorp

Nederland

Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer.

Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie.

Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van NXT Level kun je contact opnemen met info@nxtlevel.com.

Download onze Privacy Statement